18 USC 2257

Cams4.org אינה מפיקה (ראשונית או משנית) של כל התוכן המצוי באתר או כולו. ביחס לרישומים לפי 18 USC 2257 עבור התוכן שנמצא באתר זה, אנא הפנה את בקשתך לאתר שבגינו הופק התוכן.

Cams4.org הוא אתר שיתוף מצלמות מין בשידור חי המאפשר צפייה כללית בסוגים שונים של תוכן.

Cams4.org מקיים את הנהלים הבאים כדי להבטיח תאימות:

אנו דורשים מכל המשתמשים להיות בני 18 ומעלה כדי להעלות סרטונים.

על המשתמשים לוודא שהם בני 18+ ולוודא שהם שומרים תיעוד של הדגמים בתוכן וכי הם מעל גיל 18.